سلام. دکتر، این فناوری به قول شما زنجیره‌بلوک و به زبون ما بلاکچین! خوب داره همه جا رو قبزه میکنه ها.