راهنمای خوب و کاملی بود هرچند من که چند تا ساتوشی بیشتر ندارم 😊